Disclaimer
Op deze pagina vind je de disclaimer van skipdespits.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Gemeente Almere. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gemeente Almere is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Gemeente Almere.
Geen garantie op juistheid
Voor de bedragen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde bedragen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typfouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Gemeente Almere te mogen claimen of te veronderstellen.

Gemeente Almere streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Gemeente Almere aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van SkipdeSpits op deze pagina.