Privacyverklaring

De bescherming van jouw privacy bij het verwerken van jouw persoonsgegevens is belangrijk. De gemeente Almere, als verwerkingsverantwoordelijke, gaat daarom heel zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om en we houden ons daarbij aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring staat hoe we dat doen, voor welke doelen we de gegevens verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag we die gegevens vastleggen. Ook lees je wat jouw rechten zijn, zoals inzage, correctie en het indienen van klachten. Daarnaast leggen we uit hoe we jouw persoonsgegevens beveiligen.

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Mail dan naar info@almere.nl of bel met 14 036. Ook kun je schriftelijk reageren via: Gemeente Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere.

Wanneer leggen we persoonsgegevens vast?

De gemeente Almere heeft wettelijke taken en verplichtingen. Om die taken en verplichtingen uit te voeren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken. Als je bijvoorbeeld een paspoort aanvraagt of verhuist naar de gemeente, dan gebruikt de gemeente daarbij je persoonsgegevens. Ook bij onderwerpen als uitkeringen, veiligheid en zorg verwerkt de gemeente Almere persoonsgegevens.

Soms mogen we alleen jouw gegevens verwerken als je ons daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld als je bij ons solliciteert of je aanmeldt voor een nieuwsbrief. Aangezien je altijd het recht hebt om je toestemming in te trekken word je dan ook geïnformeerd hoe je dat kan doen. Bij de nieuwsbrief kunt je jouw toestemming intrekken door te klikken op de afmeldlink.

Welke persoonsgegevens leggen we vast?

We leggen die persoonsgegevens vast die nodig zijn om onze gemeentelijke taken te kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan:
Contactgegevens (Bv. adres, e-mailadres, telefoonnummer).

Wie zijn de ontvangers van deze gegevens?

We delen jouw persoonsgegevens niet zomaar met derden. De gemeente werkt voor de uitoefening van haar taken en verantwoordelijkheden samen met partners buiten de organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. In bepaalde gevallen deelt de gemeente persoonsgegevens met die organisaties. Op het moment dat de gemeente persoonsgegevens uitwisselt met andere partijen maakt zij daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving. Met deze organisaties sluit de gemeente een verwerkersovereenkomst af. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

We delen alleen jouw persoonsgegevens om uitvoering te (laten) geven aan onze wettelijke plicht of onze gemeentelijke taak. Denk bijvoorbeeld aan:

Persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP), een landelijke voorziening die andere organisaties kunnen inzien als ze een maatschappelijke taak hebben. Je leest daarover meer op de website RvIG van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.
Een strafrechtelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar fraude, waarin we gegevens delen met de politie en/of het openbaar ministerie.

Leveranciers die taken uitvoeren voor de gemeente. Voorbeelden zijn zorgpartijen of ICT-leveranciers en aannemers (zie hieronder bij specifieke situaties). Voordat we gegevens met hen delen maken we goede afspraken waar ze de gegevens voor mogen gebruiken, hoe ze deze beveiligen en geheimhouden.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Om jouw persoonsgegevens te beveiligen, neemt de gemeente Almere passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

• het bepalen wie vanuit zijn functie toegang tot bepaalde gegevens mag hebben. Wie dit niet nodig heeft voor zijn functie, krijgt geen toegang;
• het opslaan van gegevens. Dat gebeurt op servers binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER);
• het organiseren van privacybewustzijnstrainingen voor onze medewerkers, onder andere om datalekken te voorkomen;
• het bijhouden van een datalekkenregister. Dit register analyseren we regelmatig en gebruiken de lessen om onze processen te verbeteren.

De gemeente Almere zorgt voor passende beveiliging van jouw persoonsgegevens in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen, richtlijnen en actuele technische ontwikkelingen.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en volgens de wettelijke regelingen die voorschrijven voor hoelang we gegevens moeten bewaren. Dit is vastgelegd in de Archiefwet. Na het verlopen van de bewaartermijnen vernietigen we de gegevens, tenzij ze van historische waarde zijn. Daar zijn specifieke regels voor. De stadsarchivaris ziet hierop toe.

Welke rechten heb je?

Vanuit de privacywetgeving heb je een aantal rechten. Je mag:

• inzage vragen in welke persoonsgegevens we van je vastgelegd hebben;
• ons vragen de persoonsgegevens te wijzigen, te corrigeren of aan te vullen als ze niet correct of onvolledig zijn;
• ons vragen om de verwerking te beperken, gegevens te wissen of bezwaar maken tegen het vastleggen van de gegevens;
• jouw toestemming intrekken als we jouw gegevens hebben vastgelegd op basis van toestemming;
• ons vragen om een bestand met jouw gegevens beschikbaar te stellen in een digitaal bestand door een verzoek te doen op ‘dataportabiliteit’ als we jouw gegevens hebben vastgelegd op basis van jouw toestemming of uitvoering van een overeenkomst;
• een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Almere of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je gebruik maken van (een van) de bovenstaande rechten? Dan kun je een verzoek indienen bij de gemeente door het online formulier in te vullen of een brief te sturen naar postadres: Gemeente Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, onder vermelding van het verzoek dat je doet.

Om je goed te kunnen helpen, vragen we jou zo specifiek mogelijk te zijn over jouw persoonsgegevens en zo duidelijk mogelijk te omschrijven hoe je contact hebt gehad met de gemeente Almere en waarover.

Wat doen we als we een verzoek van jou krijgen?

Voordat we jouw verzoek in behandeling kunnen nemen, controleren we altijd jouw identiteit. Je kunt een afspraak maken op het stadhuis zodat je je persoonlijk kunt identificeren.

Bij het online formulier heb je je al geïdentificeerd door het gebruik van DigiD. Je hoeft geen kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Soms vragen wij je aanvullend een afspraak te maken op het stadhuis zodat je je persoonlijk kunt identificeren.

Als het gaat om gegevens van een kind onder de 16 jaar, moet je het ouderlijk gezag hebben. Na identificatie nemen we jouw verzoek in behandeling. Als we alle benodigde gegevens hebben en jouw verzoek aan de wettelijke eisen voldoet, streven we ernaar jouw verzoek binnen een maand af te handelen en je een bericht te sturen. Is jouw verzoek niet duidelijk genoeg, dan kunnen we je daarover nog aanvullende vragen stellen.

We laten je dan weten of en hoe we aan jouw verzoek voldoen. Als het verzoek complex is of als we veel inzageverzoeken van je moeten behandelen, dan kunnen we de termijn verlengen tot drie maanden nadat we jouw verzoek hebben ontvangen. Als we de termijn moeten verlengen, dan laten we het jou ook binnen een maand weten.

Voldoen we niet of gedeeltelijk aan jouw verzoek, dan leggen we in ons besluit altijd uit waarom. Soms mogen we bepaalde gegevens vanwege de openbare orde of veiligheid niet delen. Ook is het niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Als het bestand of document waarin je inzage wilt gegevens van andere personen bevat, dan kunnen we jouw verzoek weigeren vanwege de privacyrechten van die andere persoon.

Als je het niet eens bent met ons besluit, dan heb je het recht om een bezwaarschrift in te dienen tegen het besluit. In de brief leggen we uit hoe je dit kunt doen en binnen welke termijn.

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kun je terecht met een vraag of klacht?

Ondanks dat we zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan en die passend beveiligd hebben, kan het onverhoopt gebeuren dat er gegevens gelekt worden. Bijvoorbeeld door een hack van een systeem of het versturen van gegevens naar de verkeerde persoon. Als je vermoedt dat er sprake is van een ‘datalek’, neem dan contact met ons op via info@almere.nl of bel naar telefoonnummer 14 036. We doen ons best om de gevolgen te beperken en onderzoeken het datalek om herhaling te voorkomen. Indien nodig doen wij ook een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met mevrouw M.M. de Boer onze Functionaris Gegevensbescherming via 14 036 of FG@almere.nl. Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

Ben je niet tevreden met de wijze waarop de gemeente Almere met de afhandeling van een klacht of verzoek is omgegaan dan kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hieronder lees je hoe we in een aantal specifieke situaties met jouw privacy omgaan.

Website

De gemeente is geïnteresseerd in de bezoekers van haar site. Niet in naam of adresgegevens, wel in de manier waarop je gebruik maakt van de website om deze zo goed mogelijk te maken. Almere maakt gebruik van Google tracking, met geanonimiseerde IP-gegevens. In de cookieverklaring lees je hier meer over. Persoonsgegevens zijn wel nodig als je gebruik wilt maken van de online diensten. De persoonsgegevens die je op verzoek verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van jouw (aan)vraag of reactie dan wel voor het vragen naar informatie over en de verbetering van onze dienstverlening. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke bewaartermijnen.

Cookies


SkipdeSpits gebruikt cookies op de website www.skipdespits.nl. Alle gegevens die we uit deze cookies halen, zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de bezoekerservaring op de website te begrijpen en zo de prestaties en de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.

Altijd op de hoogte

We hebben het recht om dit cookiebeleid aan te passen en een nieuwe versie te plaatsen op de website. Raadpleeg regelmatig de website zodat je op de hoogte bent van wijzigingen. Zodra een nieuw cookiebeleid wordt toegepast, zal opnieuw je toestemming voor het gebruik van cookies gevraagd worden. Onderstaande tekst legt uit wat cookies zijn en waarvoor we ze gebruiken op onze website.

Wat is een cookie

Een cookie is een Engels koekje. Maar ook een klein tekstbestand dat verstuurd wordt vanaf een website en lokaal opgeslagen wordt op de harde schijf van de bezoeker terwijl hij of zij surft op die website. Wanneer hij of zij dan in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die een bezoeker in het verleden heeft ondernomen, bij te houden. Ze helpen ons om je bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes (bijvoorbeeld een taalkeuze) bij te houden en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Zo creëren we voor jou de ideale online ervaring! Deze website gebruikt verschillende types cookies

Sessie cookies
Deze cookies onthouden bepaalde keuzes en veranderingen die je op de website maakt zodat je een betere, meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. De informatie die deze cookies verzamelen wordt anoniem bewaard en dit type cookies overleeft de gebruikerssessie niet.
Permanente cookies
Deze cookies kunnen wel gebruikerssessies overleven. Dit wordt gedaan om essentiële informatie op te slaan (zoals de manier waarop de gebruiker initieel naar de website is gekomen). Daarom worden ze ook wel trackingcookies genoemd. Bijvoorbeeld wanneer je de gewenste taal hebt gekozen, zal de website je voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan op je browser. Wanneer je daarna opnieuw de website bezoekt, zal de website die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt getoond in de door jou gewenste taal.
Third Party cookies
Prestatiecookies van derden kunnen helpen om de prestaties van de website te verbeteren en zo voor een betere gebruikerservaring te zorgen. Wij gebruiken Google Analytics, een populaire webanalyse service aangeboden door Google Inc. Google Analytics gebruikt cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en geeft ons informatie over het totale bezoekersgedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de website of het aantal pagina’s dat een gebruiker gemiddeld bekijkt. Om onze communicatie te ondersteunen gebruiken we socialmediakanalen, zoals Facebook, LinkedIn, Instagram, … Ook gebruiken we de deelmogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die we gebruiken kunnen cookies bevatten van deze websites. Over deze cookies hebben wij geen controle. Wil je meer informatie over deze cookies? Raadpleeg dan de relevante websites van deze socialmediakanalen.

Cookies uitschakelen

Wil je de website raadplegen? Dan raden we je aan om de cookies in te schakelen. Heb je toch niet zo’n zin in cookies? Dan ben je altijd vrij om ze niet in te schakelen. Configureer dan je browser zodat cookies niet geaccepteerd worden. Houd er rekening mee dat wanneer je cookies uitschakelt, je mogelijk niet langer toegang hebt tot bepaalde functies op onze website en/of dat dit gevolgen kan hebben voor de werking van de website. In je browser kun je een instelling selecteren die een boodschap toont voor een website die een cookie op je computer installeert. Je kunt dan zelf kiezen om de cookie te aanvaarden of te blokkeren. Je kunt er ook voor kiezen om alle cookies te blokkeren. Omdat er verschillende browsers bestaan die op verschillende manieren werken, kijk je best in het menu ‘Help’ om de instelling van je browser te vinden.